Väljavõte Mõisaküla Kooli kodukorrast:

7. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

7.1. Vastuvõtt 1.klassi.

7.1.1. Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1.oktoobriks saab seitsmeaastaseks.

7.1.2. Vanemate soovil võib esimesse klassi võtta lapse, kes on jooksva aasta 30.aprilliks saanud kuueaastaseks.

7.1.3. 1.klassi vastuvõtmiseks peavad vanemad esitada Mõisaküla Koolile alljärgnevad dokumendid:

- vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal)

- lapse isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse koopia

- tervisekaart (selle olemasolul)

- õpilaspileti foto

7.2. Taotlus õpilase kooli vastuvõtmiseks

7.2.1. lapsevanem (hooldaja) esitab kirjaliku avalduse, millele lisab;

- õpilase isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakirja;

- õpilase tervisekaardi (viib perearstipunkti);

- ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

- foto õpilaspileti jaoks

- kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse kui

õpilane asub õppima kooli pärast õppeveerandi lõppu;

- kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning

hinnetelehe jooksval õppeveerandil pandud hinnetega kui õpilane asub õppima kooli

õppeveerandi keskel.

7.2.2. Õpilase kirjaliku kooli vastuvõtu avalduse vormi töötab välja kool ja see on lisatud käesolevale korrale.

7.2.3. Õpilase kooli vastuvõtuga üles kerkinud muud probleemid lahendab kooli juhtkond (direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal) koos lapsevanemaga koheselt kohapeal.

7.2.4. Õpilase kooli vastuvõtmisest keeldumise põhjustest seoses üleskerkinud probleemidega teavitab kool lapsevanemat (hooldajat) viie (5) tööpäeva jooksul.

7.2.5. Vanema kirjaliku avalduse alusel registreerib Mõisaküla Kool õpilase kolme tööpäeva jooksul õpilaste nimekirja.

7.2.6. Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul, kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist Mõisaküla Kooli kirjalikult. Kool saades vanema avalduse, arvab õpilase nimekirjast välja.